Ungdata-undersøking utsett

Gjennomføring av Ungdata-undersøking veke 11-12 er utsett på grunn av COVID-19

Det kjem meir informasjon når vi får beskjed om å gjennomføre undersøkinga.

 

Det blir sendt ut SMS til føresette om gjennomføring av Ungdata-undersøkinga. 

Her finn du meir informasjon om denne undersøkinga:

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Viken 2020

I 2020 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Viken blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Viken, er det viktig at så mange som mulig deltar.

HER FÅR DU INFORMASJON OM:
• FORMÅL
• HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA
• HVA SPØR VI OM I UNGDATA
• STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING
• FRIVILLIGHET OG PERSONVERN
• KONTAKTINFORMASJON

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN
• Gi ungdommer som går på videregående skole i Viken mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
• Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
• Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?
• Forhold til skole, venner og foreldre
• Fritid og fritidsaktiviteter
• Helse, trivsel og livskvalitet
• Mobbing
• Seksualitet
• Regelbrudd, vold og rus
• Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?
• Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.
• Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.
• Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.
• Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.
• Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2024. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.
• Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personve...@oslomet.no).
• Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.
• NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

PERSONVERN
• Undersøkelsen er frivillig.
• De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.
• Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

DET ER FRIVILLIG Å DELTA
Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus - region sør (KoRus ).

STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING
Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke 10 til 13.

KONTAKTINFORMASJON
Ungdatakoordinator:
spesialkonsulent Magne Skaalvik tlf: 958 95 520,
e-post: mag...@viken.no.
Kontaktperson ved KoRus:
spesialrådgiver Rosanne Kristiansen tlf: 994 20 688,
e-post: rosanne.kr...@korus-sor.no.

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN
Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet –storbyuniversitetet og KoRus Sør, på oppdrag fra Viken fylkeskommune.


Publisert 24. februar 2020, oppdatert 24. juni 2020.