Informasjon om merknadar og pliktar i digital heimeundervisning

INFO OM FØRING AV MERKNADAR OG ELEVANE SINE PLIKTAR UNDER DIGITAL HEIMEUNDERVISNING

Det har vore ein prosess om kva pliktar elevane har i perioden med digital heimeundervisning. Ål vgs, UDIR og Viken fylkeskommune har desse retningslinene:

ÅL VGS:
• Det viktigaste er at elevane fylgjer opp arbeidet sitt og leverer arbeidskrav til rett tid. Dette er heilt avgjerande for at lærarane får vurderingsgrunnlag i dei emna det blir undervist i.
• Innlevering av obligatorisk arbeid er minstekravet for å få godkjent deltaking i faget og gjere seg kvalifisert for vurdering.
• Dersom eit arbeid med innleveringsfrist ikkje blir levert innan fristen, blir det ført merknad om ikkje levert, og kva omfang innleveringa representerer i faget.
• Dersom eitt eller fleire fag gjennomfører prosjektarbeid som går over ei lengre periode, bør det leggjast inn «milepelsarbeid» (delinnleveringar). På denne måten er det mogeleg å ha kontroll med at elevane er undervegs i arbeidet.
• Dersom det blir lagt opp til obligatoriske forelesningar (t.d. i Teams) innanfor normaltida for ein skuledag, skal det førast merknad for dei elevane som ikkje deltek. (NB: Ver merksam på at det kan vere elevar som har tekniske utfordringar.)

UDIR: “Så lenge skolene er stengt skal ikke skolene føre fravær. Dette gjelder både for grunnskole og videregående skole. Skolen bør likevel oppfordre elevene til å melde fra dersom de er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen. For at lærerne skal få grunnlag til å sette karakter, er både deltakelse og innlevering av oppgaver viktig. Vi oppfordrer til god dialog mellom skolen, elever og foreldre.”

VIKEN FYLKESKOMMUNE:
• Direktoratet har gjort unntak for å føre fravær som registreres på vitnemål og kompetansebevis. Dette gjelder fra og med 13. mars da skolene ble stengt.
• Viken fylkeskommune forventer likevel at tilstedeværelse registreres av faglærere i perioden. Skolen vurdere hvordan faglærer skal registrere frammøte avhengig av hvordan den digitale opplæringen er lagt opp. Skolen har ansvar for at elevene får opplæring og at tilstedeværelse registreres.
• Elevene melder fra til faglærer om de ikke er til stede i opplæringen
• Lærerne legger til rette for elevaktivitet, og elevene er aktivt til stede i opplæringen
• Skoleledelsen sørger for god og tydelig kommunikasjon ut til elever og lærere og foresatte om temaer som er relevante for opplæringen i denne unntakssituasjonen

Fortsatt lukke til med det gode arbeidet både lærarar og elevar gjer!
20.03.2020 Leiargruppa


Publisert 20. mars 2020, oppdatert 3. april 2020.